Konut ve çatılı iş yeri kiralarına ilişkin hükümler, bunlarla birlikte kullanımı kiracıya bırakılan eşya hakkında da uygulanmaktadır. Ancak bu hükümler, geçici olarak kullanıma özgülenmiş taşınmazların altı ay ve daha kısa süre ile kiralanmalarında uygulanmamaktadır. Kamu kurum ve kuruluşlarının hangi usul ve esaslar çerçevesinde yaptıkları bütün kira sözleşmelerine de konut ve çatılı işyeri kiralarına ait kurallar aynen uygulanmaktadır. Konut ve çatılı işyeri kiralarında kira sözleşmesinin kurulması ya da sürdürülmesi, kiracının yararı olmaksızın, kiralananın kullanımıyla doğrudan ilişkisi olmayan bir borç altına girmesine bağlanmışsa, kira ile bağlantılı sözleşme geçersiz olmaktadır.

Ancak bu hüküm 01.07.2012 tarihinden itibaren 8 yıl süre ile tacirler ve özel, kamu hukuku tüzel kişiler hakkında uygulanmayacaktır. Konut ve çatılı iş yeri kiralarında kira sözleşmesinde aksi öngörülmemişse ya da aksine yerel adet yoksa ısıtma, aydınlatma ve su gibi kullanım giderlerine katlanma yükümlülüğü bulunmaktadır. Giderlere katlanan tarafın bu giderleri ispatlayıcı belgelerin birer örneğini, istemi üzerine diğer tarafa vermek zorundadır. Konut ve çatılı iş yeri kiralarında kira sözleşmesiyle kiracıya teminat verme borcu yüklenmiş ise, bu teminat 3 aylık kira verme bedelini aşmamaktadır. Ancak bu hükümde 01.07.2012 tarihinden itibaren 8 yıl süre ile tacirler, özel ve kamu hukuku tüzel kişiler hakkında uygulanmayacaktır. Teminat olarak para veya kıymetli evrak verilmesi kararlaştırılmaktadır.

Kira sözleşmesinde teminat olarak para veya kıymetli evrak verilmesi kararlaştırılmışsa, kiracı kiraya verenin onayı olmaksızın çekilmemek üzere parayı bankada açılacak vadeli bir tasarruf hesabına yatıracaktır. Teminat olarak kıymetli evrak kabul edildiğinde, kiracı kıymetli evrakı bir bankada depo etmelidir. Ancak bu hüküm 01.07.2012 tarihinden itibaren 8 yıl süre ile tacirler ve özel, kamu hukuku tüzel kişiler hakkında uygulanmayacaktır. Bankaya yatırılmış olan teminatları banka, ancak iki tarafın yani kiracı ve kiraya verenin rızası ile geri verebilir. Ancak bu hüküm 01.07.2012 tarihinden itibaren 8 yıl süre ile tacirler ve özel, kamu hukuku tüzel kişiler hakkında uygulanmayacaktır. İcra takibi yapılmış ve takip kesinleşmiş ise, ya da kesinleşmiş bir mahkeme kararının ibraz edilmesi üzerine, banka depo edilmiş teminatı geri verebilmektedir. Kira sözleşmesinin sonra ermesi halinde kiraya veren, teminatın kiracıya verilmesini istemiyorsa bu durumda birtakım yapılması gereken prosedürler bulunmaktadır.

Kiraya veren kira sözleşmesinin sona ermesinden itibaren 3 ay içerisinde kiracıya karşı kira sözleşmesi ile ilgili bir dava açtığını veya icra ya da iflas yolu ile takip yaptığını teminatın depo edildiği bankaya yazılı olarak bildirmekle yükümlüdür. Kiraya veren bankaya bildirimde bulunmadı ise artık banka teminatı kiracıya geri verme yükümlülüğündedir. Kira sözleşmesinin sona ermesi tarihinden itibaren 3 ay içerisinde kiraya veren bankaya yazılı bildirimde bulunması gerekmektedir. Kiraya verenin bankaya yapmış olduğu bildirim akabinde bankanın sorumlulukları doğacaktır. Şöyle ki; kira sözleşmesinin sona ermesi gününden itibaren bu bildirim teminatın depo edildiği bankaya kiraya veren tarafından bildirildiğinde teminat icra takibi ya da dava sonuna kadar kiracıya iade edilememektedir.

 

SOSYAL MEDYADA TAKİP İÇİN;

instagram.com/erengoncehukuk

instagram.com/gizemgnce