Değerli okuyucular; bu yazımda sizlere insan ticareti suçundan bahsetmek istiyorum. Bu suç; Türk Ceza Kanunu’nun “Özel Hükümler” başlıklı ikinci kitabının “Uluslararası Suçlar” başlıklı birinci kısmının “Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti”ni düzenleyen ikinci bölümünde düzenlenmiştir.

İnsan ticareti

Madde 80- (1) Zorla çalıştırmak, hizmet ettirmek, fuhuş yaptırmak veya esarete tâbi kılmak ya da vücut organlarının verilmesini sağlamak maksadıyla tehdit, baskı, cebir veya şiddet uygulamak, nüfuzu kötüye kullanmak, kandırmak veya kişiler üzerindeki denetim olanaklarından veya çaresizliklerinden yararlanarak rızalarını elde etmek suretiyle kişileri ülkeye sokan, ülke dışına çıkaran, tedarik eden, kaçıran, bir yerden başka bir yere götüren veya sevk eden ya da barındıran kimseye 8 yıldan 12 yıla kadar hapis ve 10.000 güne kadar adlî para cezası verilir.

 (2) Birinci fıkrada belirtilen amaçlarla girişilen ve suçu oluşturan fiiller var olduğu takdirde, mağdurun rızası geçersizdir.

(3) 18 yaşını doldurmamış olanların birinci fıkrada belirtilen maksatlarla tedarik edilmeleri, kaçırılmaları, bir yerden diğer bir yere götürülmeleri veya sevk edilmeleri veya barındırılmaları hallerinde suça ait araç fiillerden hiçbirine başvurulmuş olmasa da faile birinci fıkrada belirtilen cezalar verilir.

(4) Bu suçlardan dolayı tüzel kişiler hakkında da güvenlik tedbirine hükmolunur.

İnsan ticareti suçunda korunan hukuki değer; toplumun can ve mal güvenliği, ülkenin sınır güvenliği, toplumun genel sağlığı, toplumun dirlik ve düzeni, bireylerin kendi kaderlerini tayin hakkı, bireylerin serbest hareket edebilme özgürlüğü, insan haysiyeti ve onuru.

İnsan ticareti suçunun konusu; canlı herhangi bir insandır.

İnsan ticareti suçunun maddi unsurları;

Araç fiiller:

- Tehdit, baskı, cebir, şiddet

- Nüfuzu kötüye kullanmak

- Kandırmak

- Kişiler üzerindeki denetim olanaklarından yararlanmak

- Kişilerin çaresizliklerinden yararlanmak

Amaç fiiller:

- Ülkeye sokmak veya ülke dışına çıkarmak

- Tedarik etmek

- Kaçırmak

- Bir yerden başka bir yere götürmek

- Sevk etmek

- Barındırmak

İnsan ticareti suçunun manevi unsurları; bu suç kasten işlenebilir.

Suçun faili; herkes olabilir.

Suçun mağduru; yaş, ırk veya cinsiyetine bakılmaksızın herkes olabilir.

Suçun soruşturma usulü; re’sen soruşturulur, ayrıca şikâyet aranmaz.

Suçun yaptırımı; 8 yıldan 12 yıla kadar hapis ve 1.000 günden 10.000 güne kadar adlî para cezası ile cezalandırılır.

Yukarıda özetle bahsetmeye çalıştığım suç tipi ile hiçbir zaman ne fail ne de mağdur olarak karşılaşmamanızı diliyor, bu suç tipini görgü tanığı olarak görmeniz/duymanız halinde vatandaşlık görevi olarak mutlaka kolluk kuvvetlerine ihbar etmeniz gerektiğini hatırlatmak istiyorum. Sağlıklı ve huzurlu günler dileğiyle.