1. HABERLER

  2. GÜNDEM

  3. Başbakan'a Ortadoğu'dan destek azalıyor
Başbakan'a Ortadoğu'dan destek azalıyor

Başbakan'a Ortadoğu'dan destek azalıyor

Washington merkezli uluslararası kamuoyu araştırma şirketi Pew Research'ün anketine göre, Başbakan Erdoğan'a Ortadoğu'dan destek azalırken İsrail'den destek yükseldi.

A+A-

Washington merkezli uluslararası kamuoyu araştırma şirketi Pew Research'ün yeni anketi Türkiye hakkında çok çarpıcı sonuçlar içeriyor. Anket sonuçlarına göre, Türk toplumu bir çok başlıkta tam anlamıyla ikiye bölünmüş durumda.

11 Nisan ile 16 Mayıs tarihleri arasında 1001 kişi ile yüz yüze görüşülerek yapılan araştırmada deneklere gezi olaylarından dinin siyasetteki yerine kadar çeşitli sorular soruldu.

Düzenli saha araştırmaları ile tanınan Pew Research'ün analizlerine göre Türk toplumu tam anlamıyla iki kutuplu hale geldi. Toplumun yüzde 51'i ülkenin gidişatından şikayetçi. Yüzde 44'ü ise memnun.

EKONOMİDE BÖLÜNMÜŞLÜK

Başbakan Erdoğan'dan memnuniyet ise yüzde 48. Memnun olmayanlar da yüzde 48 çıkıyor. Hükümetten memnuniyet ise yüzde 51'e yüzde 44 şeklinde.

Ankete katılanların yüzde 49'u Gezi Parkı protestolarını desteklediğini söylerken yüzde 55'i de Erdoğan'ın krizi yönetim biçimini tasvip etmediğini belirtmiş.

Ekonomi de ise yine bölünmüşlük var. Yüzde 46'sı ekonominin kötü gittiğini düşünürken yüzde 51 de durumdan memnun olduğunu söylüyor.

Yüzde 56'lık bir kesim ise kişisel özgürlüklere müdahale, Suriye politikası ve yolsuzluk konularında hükümeti onaylamadığını söylemiş. Ankete katılanların yüzde 69'u ise dinin politika belirlenirken etkili olduğu şeklinde yorum yapmış.

ORTADOĞU'DA AZALMA VAR

Pew'in son anketinde çok dikkat çekici bir başlık daha var. Başbakan Erdoğan hakkında olumlu düşünenlerin oranı hem Türkiye'de hem de Ortadoğu ülkelerinde son bir yılda kayda değer şekilde düşmüş.

Ankete göre Başbakan Erdoğan hakkında olumlu düşünen Türkler'in oranı yüzde 62'den yüzde 51'e düştü. Araştırmaya katılan Türk vatandaşlarının yüzde 55'i ise Başbakan Erdoğan'ın Gezi olaylarını ele alış biçimini onaylamadıklarını söyledi. Erdoğan'ın, Gezi olaylarıyla ilgili tavrını onaylayan Türkler'in oranı ise yüzde 37'de kaldı.

Erdoğan hakkında olumlu düşünenlerin oranı Ortadoğu ülkelerinde de düşüş yaşanmış. Geçen sene; Ürdün halkının yüzde 75'i, Lübnan halkının yüzde 54'ü ve Mısır halkının yüzde 68'i Erdoğan hakkında olumlu düşünürken; bu oran bu yıl için sırasıyla; yüzde 60, yüzde 49 ve yüzde 42'de kaldı. Mısır, Erdoğan'ın Ortadoğu'daki imajının en çok yara aldığı ülkeler arasına girerken, Lübnanlı Şiiler'in de ancak yüzde 10'u Erdoğan hakkında olumlu fikirlere sahip olduklarını söyledi.

GERGİNLİK POLİTİKASI

An­ke­te yan­sı­yan ce­vap­la­ra ba­kıl­dı­ğın­da şu yo­ru­mu yap­mak müm­kün, ken­di­ni din­dar ola­rak ta­nım­la­yan­lar ile sı­kı AKP des­tek­çi­le­ri bir ta­raf­ta, top­lu­mun di­ğer ke­sim­le­ri baş­ka bir ta­raf­ta top­lan­mış. Uzun za­man­dır Baş­ba­kan Er­do­ğa­n'­ın baş­kan­lık sis­te­mi­ne geç­mek is­te­di­ği, bu­nun için iki ku­tup­lu bir si­ya­set tar­zı­nı be­nim­se­di­ği dü­şü­nü­lür­se ger­gin­lik po­li­ti­ka­sı­nın so­nuç ver­di­ği ve top­lu­mun tam an­la­mıy­la iki­ye bö­lün­dü­ğü gö­rü­lü­yor.

İSRAİL LİSTE BAŞINDA

Er­do­ğan hak­kın­da olum­lu dü­şü­nen­le­rin ora­nı Fi­lis­ti­n'­de de kay­da de­ğer dü­şüş ya­şa­dı. Ge­çen yıl, Fi­lis­tin hal­kı­nın yüz­de 74'ü Er­do­ğan hak­kın­da olum­lu dü­şü­nür­ken, bu yıl bu oran yüz­de 55 ol­du.

Er­do­ğan hak­kın­da olum­lu dü­şü­nen­le­rin ora­nı­nın ar­tış gös­ter­di­ği tek ül­ke ise İs­ra­il ol­du. Ge­çen se­ne İs­ra­il­li­le­r'in yüz­de 14'ü Er­do­ğan hak­kın­da olum­lu fi­kir­le­re sa­hip­ken, bu yıl bu oran yüz­de 16'ya çık­tı. Er­do­ğan hak­kın­da olum­lu dü­şü­nen İs­ra­il­li Ya­hu­di­le­r'in ora­nı yüz­de 8'de ka­lır­ken, İs­ra­il­li Arap­la­r'ın yüz­de 62'si Er­do­ğan hak­kın­da olum­lu yar­gı­da bu­lun­du.

Önceki ve Sonraki Haberler

HABERE YORUM KAT